licznik - dziś 518 | miesięcznie: 19963 | ogólnie: 5151729
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

spis treści
Wykaz skrótów
8
Wstęp
9
1. Pojęcie projektu i historia zarządzania projektem 12
1.1. Definicja projektu 16
1.1.1. Definicja Amerykańska
16
1.1.2. Definicja przyjęta przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
16
1.1.3. Definicja przyjęta przez Instytut Zarządzania Projektem
17
1.1.4. Definicja zgodna z metodyką Projects in Controlled Environments
17
1.1.5. Definicja zarządzania cyklem projektu
18
1.2. Zarządzanie projektem 18
1.2.1. Zarys historyczny
18
2. Pojęcie zarządzania projektem i cykl życia projektu
27
2.1. Instytut Zarządzania Projektem 28
2.2. Nowoczesne metody zarządzania projektem i zasobami ludzkimi 31
2.2.1. Project Management Institute
32
2.2.2. International Project Management Association
33
2.2.3. Projects in Controlled Environment
33
2.2.4. Sześć Sigma
34
2.2.5. Extreme Project Management
34
2.2.6. Extreme Programming in Controlled Environments
35
2.2.7. Agile Project Management
35
2.2.8. Project Cycle Management
36
3. Zarządzanie ryzykiem
42
3.1. Zarys historyczny 42
3.2. Metody zarządzania ryzykiem 44
3.2.1. Management of Risk
44
3.2.2. Projects in Controlled Environments (PRINCE2)
45
3.2.3. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK)
46
3.3. Etapy zarządzania 48
3.3.1. Identyfikacja
48
3.3.2. Analiza
49
3.3.3. Kwantyfikacja ryzyka
50
3.3.4. Hierarchizacja ryzyka
51
3.4. Monitoring i kontrola 51
3.5. Sposoby kontroli zagrożeń 52
4. Mind Mapping (MM)
54
4.1. Zarys historyczny 54
4.2. Mind Mapping 55
4.3. Mapy myśli 58
4.4. Grupowe mapy myśli 61
5. Zasady kontroli projektów
65
5.1. Odpowiedzialność Beneficjenta 65
5.2. Instytucja Wdrażająca 66
5.3. Instytucja Płatnicza 67
5.4. Audyt wewnętrzny 68
5.4.1. Organizacja audytu wewnętrznego w świetle ustawy o finansach publicznych
68
5.4.2. Szczególne rozwiązania dotyczące audytu wewnętrznego dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych
68
5.4.3. Kontrola prawidłowości operacji na podstawie badania próby
69
5.4.4. Zasady doboru próby
70
5.5. Kontrole na wniosek Komisji Europejskiej 71
5.6. Pozostałe kontrole skarbowe 71
5.7. Kontrola Beneficjentów Funduszy Strukturalnych 72
5.7.1. Cele i zakres kontroli
73
5.7.2. Tryb kontroli
74
5.7.3. Zasady prowadzenia postępowań kontrolnych
74
5.7.4. Wszczęcie kontroli
76
5.7.5. Uprawnienia i obowiązki kontrolujących
76
5.7.6. Informacja pokontrolna
79
5.7.7. Postępowanie w razie zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej
79
5.7.8. Zalecenia pokontrolne
80
5.8. Najczęściej popełniane błędy i uchybienia podczas realizacji projektów 81
5.9. Postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 82
5.9.1. Sankcje za nieprawidłowości w projekcie
85
6. Kontrola stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych
88
6.1. Stosowanie procedur Prawa zamówień publicznych w czasie realizacji projektów 88
6.2. Opis przedmiotu zamówienia 92
6.3. Rażąco niska cena 95
6.4. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 98
6.5. Kryteria oceny ofert, a warunki udziału w postępowaniu 103
6.6. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 106
6.7. Naruszenie przepisów przy udzielaniu zamówień częściowych 111
6.8. Obowiązki Beneficjenta w związku ze stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych 118
6.9. Postępowanie w razie wykrycia naruszenia 119
6.9.1. Wysokość korekt finansowych
120
6.9.2. Metody ustalenia wysokości korekty
121
6.10. Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych 123
6.11. Środki ochrony prawnej w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych 129
6.12. Tryb z wolnej ręki 130
6.13. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych 135
7. Studium wykonalności jako narzędzie wyliczenia skuteczności,adekwatności i opłacalności projektu
137
7.1. Istota studium wykonalności 137
7.2. Etapy tworzenia studium wykonalności 138
7.2.1. Analiza ekonomiczno-finansowa. Analiza wrażliwości
148
7.2.2. Źródła informacji potrzebnych do przeprowadzenia analiz
150
7.2.3. Wskaźniki niezbędne do stworzenia analizy finansowej i ekonomicznej
154
7.2.4. Wskaźniki rentowności
154
7.2.5. Wskaźniki płynności
156
7.2.6. Wskaźnik zadłużenia
157
7.2.7. Wskaźnik efektywności
157
7.2.8. Luka finansowa
163
7.2.9. Matryca logiczna
164
7.2.10. Niedoskonałość rynku. Koszty i korzyści społeczne
165
7.2.11. Finansowanie
166
7.2.12. Analiza rynku
168
8. Ochrona własności intelektualnej
170
8.1. Zarys historyczny 170
8.2. Podstawowe informacje o ochronie prawnej wynalazków i wzorów użytkowych 174
8.3. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych 177
8.3.1. Polskie regulacje prawne
177
8.3.2. Umowy międzynarodowe
178
8.4. Patent 178
8.4.1. Patent europejski
180
8.4.2. Ochrona patentowa wynalazków za granicą
184
8.5. Wzór użytkowy 185
8.6. Wzór przemysłowy 185
8.7. Znak towarowy 187
8.7.1. Wspólnotowy znak towarowy (CTM)
189
8.7.2. Ochrona znaków towarowych za granicą
190
8.8. Ograniczenia praw wyłącznych 190
8.9. Europejskie zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania 193
Literatura
198

 

 

powrót

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11