licznik - dziś 35 | miesięcznie: 20805 | ogólnie: 3836851
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 08 2010
 
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Grzegorz Popek, Marian Kampik, Krzysztof Musioł
Fluktuacje wartości skutecznej sygnału sinusoidalnego generowanego przez źródła wykorzystujące bezpośrednią syntezę częstotliwości (DDS)
Fluctuations of the effective value of a sinusoidal signal, generated by sources using direct digital synthesis (DDS)
 
 


836
Piotr Makowski, Emil Woźniak
Kalibracja oporników dekadowych realizowana w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii w ramach zapewnienia spójności pomiarowej i jednolitości pomiarów w resorcie Obrony Narodowej
Calibration of decade resistors in Primary Standards Laboratory (CWOM) as part of metrological assurance in Ministry of Defense Department

 840
Krzysztof Musioł, Marian Kampik, Grzegorz Popek
Multiplekser na stanowisku do realizacji jednostki miary indukcyjności własnej w GUM
Digitally controlled switch for realization of inductance unit at the Central Office of Measures (GUM, Warsaw)

 


844
Krzysztof Suchocki
Elektryczny kalibrator elektrod redox
Electrical calibrator of redox electrodes

 

848
Mariusz Rząsa
Korekcja funkcji przetwarzania czujnika stosowanego w tomografii pojemnościowej
Systematic error correction in capacitance tomography
 
 
851
Tomasz Grychowski
Wykrywanie zagrożenia pożarowego egzogenicznego z wykorzystaniem modeli rozmytych
Egzogenic fire hazard detection based on fuzzy models

 

855
Elżbieta Banaczyk, Wojciech Błotnicki, Andrzej Kozyra, Bartłomiej Matyja, Stanisław Waluś
Metrologiczne i eksploatacyjne aspekty pomiaru poziomu metodą radarową i ultradźwiękową
Metrological and exploitation aspects of level measurement with radar by ultrasonic method

 

859
Wojciech Błotnicki, Witold Ilewicz, Grzegorz Pyrz
Wyznaczanie czasu przejścia w znacznikowej metodzie pomiaru strumienia objętości w kanale otwartym
Determination of the transit time in the tracer method of open channel flow measurement

 


863
Andrzej Wilczek, Wojciech Skierucha
Reflektometria częstotliwościowa jako selektywna metoda pomiaru wilgotności gleby
Frequency domain reflectometry as a selective method for soil moisture measurement
 
 
867
Mariusz Chilmon, Janusz Smulko
Wyznaczanie rozdzielczości pomiarów widm Ramana
Estimation of the Raman spectra resolution
 
 
871
Wojciech Skierucha, Andrzej Wilczek
Identyfikacja błędów pomiaru niskich wartości wilgotności gleby sondą reflektometryczną TDR
Identification of errors of low soil water content measurements by TDR reflectometric sensors
 
 
875
Wacław Gawędzki
Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznego
Analysis of ground vibrations influence on pipelines deformations in additional static tension conditions
 
 

879
Emilia Irzmańska, Kamińska, Katarzyna Dyńska-Kukulska, Elżbieta Grzegorczyk
Aspekty metrologiczne doboru materiałów sorpcyjnych przy oznaczaniu olejów przenikających przez rękawice ochronne metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
Metrological aspects of the sorptive material selection used to trace reference oils permeating thorough protective gloves by means of UV absorption spectrophotometry method
 
 


883
Jacek Nalepa
Podsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami
Dynamic Error Correction by Equivalence Method of the Measurement with Two Chan-nels - Summary of Simulation Experiments
 
 


887
Mateusz Nowik
Symulacja układu dynamicznego z wykorzystaniem procesora ARM
Simulation of a dynamic system implemented on ARM processor
 
 
890
Sławomir Gryś, Waldemar Minkina
Kontrast filtrowany w charakteryzacji wad materiałowych metodą aktywnej termografii
Filtered contrast in defect characterization using active infrared thermography
 
 
993
Wiesław Kiciński
Funkcja autokorelacji w analizie szerokopasmowych sygnałów krótkookresowych
Autocorrelation function in wide band transient signals analysis
 
 
897
Małgorzata Matusiak
Badania właściwości termoizolacyjnych tkanin odzieżowych
Measurements of thermal insulation properties of fabrics
 
 
901
Agnieszka Cedrowska
Analiza zachowania dynamicznego układu wstęgi papierniczej z wykorzystaniem pomiaru optycznego
Dynamic analysis of paper web with utilization of optical measurement
 
 
905
Bogusław Wiśniewski, Barbara Szecówka – Wiśniewska, Paweł Adamus, Jakub Wójcik
Układy wzbudzające dla stanowiska pomiarowego sygnału swobodnej precesji protonów w ziemskim polu magnetycznym
Excitation circuits for measurement stand of free protons precession in Earth magnetic field
 
 

907
Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek
Niedokładność wymuszeń kierowcy jako składowa błędów w torze pomiarowym poprzecznej dynamicznej stabilności ruchu pojazdu podczas omijania przeszkód
Driver steering wheel uncertainty as a component error of the lateral dynamic stability of vehicle driving round an obstacle
 
 


911
Adam Żuchowski
Przyczynek do metod nieparametrycznej identyfikacji dynamiki obiektów z wykorzystaniem charakterystyk w dziedzinie czasu
The Contribution to Non-Parametric Identification Methods Based on the Time-Domain System representation
 
 


915
Adam Zaziąbł
Niskomocowy generator przestrajany napięciem na częstotliwość 1 GHz jako kluczowa część systemu kontroli fazy w technologii 0,18 μm CMOS
Low power 1 GHz voltage controlled oscillator as a key part of phase locked loop system in 0.18 μm CMOS process
 
 


918
Tomasz Cieśla, Zbigniew Kaczmarczyk, Mariusz Stępień, Roman Kustosz, Bogusław Grzesik
Prototyp układu bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej
Prototype of wireless energy transfer system
 
 
922
Janusz Janiczek
Przesyłanie danych przez sieć energetyczną
Data transmission by power lines
 
 
926
Ludwik Kania, Szczepan Śpiewak
Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na nośność statyczną łożysk tocznych wieńcowych podwójnych
The effect of selected constructional parameters on the static carrying capacity of twin slewing bearings
 
 

930
Halina Kubiak, Tadeusz Czarniawski
Analiza wrażliwości powłoki walcowej obciążonej dwiema przeciwnie skierowanymi siłami skupionymi
Sensitivity analysis of a cylindrical shell loaded by two concentrated forces directed in opposite ways
 
 
934
Andrzej Kawalec, Marek Magdziak
Porównanie wybranych metod optymalizacji na przykładzie zadania pomiarowego we współrzędnościowej technice pomiarowej
Comparison of selected methods of optimization on the example of some measurement task in coordinate measurement technique
 
 


938
Jerzy Sładek, Marek Kowalski, Andrzej Ryniewicz, Kamila Gacek
Charakteryzacja porównawcza współrzędnościowej techniki pomiarowej i tomografii komputerowej
Comparative characterisation of coordinate measuring technique and computed tomography
 
 
942
Jerzy Sładek, Barbara Juras, Marcin Krawczyk, Adam Gąska
Modelowanie błędów głowicy pomiarowej z zastosowaniem metody Monte Carlo
Modeling of probing system errors by use of Monte Carlo method
 
 
946
Anna Zawada-Tomkiewicz, Borys Storch
Measurement of tool flank wear with the use of white light interferometer
Pomiar zużycia ostrza skrawającego interferometrem światła białego
 
 
950
Waldemar Morzuch
Pomiar sztywności skrętnej elementów maszyn przy zastosowaniu interferometrii holograficznej
Measurement of torsional rigidity of the machine elements with use of holographic interferometry
 
 
954
Małgorzata Poniatowska
Spatial characteristics of geometric deviations of free-form surfaces determined in coordinate measurements
Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych wyznaczanych w pomiarach współrzędnościowych
 
 


957
Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Paweł Szroeder, Wojciech Bartz, Adam Cupa
Zastosowanie najnowszych technik nieniszczących w badaniach tynków zabytkowych na przykładzie dekoracji sgraffitowej w Bożnowie
Application of novel nondestructive techniques to investigations of historical plasters: a case study of sgraffito decoration in Bożnów
 
 


961
Janusz Igielski
Wpływ sposobu obciążenia na dokładność wyznaczania właściwości zespołów napędowych małej mocy
Influence of the way of applying load on the accuracy of determining low-power drive unit properties
 
 

965
Krzysztof Okarma, Piotr Lech
Steering the line following robot using fast Monte Carlo image analysis and the Gravity Center binary image
Sterowanie robota śledzącego linie z wykorzystaniem szybkiej analizy obrazu metodą Monte Carlo i środka ciężkości obrazu binarnego
 
 


970
Dariusz Frejlichowski
An experimental comparison of Extended Gaussian Image and Shape Distributions in 3D shape retrieval
Eksperymentalne porównanie Rozszerzonych Obrazów Gaussa oraz Rozkładów Kształtu w wyszukiwaniu kształtów trójwymiarowych
 
 


973
Włodzimierz Bielecki, Marek Palkowski, Krzysztof Siedlecki
Using transitive closure and transitive reduction to extract coarse-grained parallelism in program loops
Redukcja nadmiarowej synchronizacji w ekstrakcji równoległości gruboziarnistej
 
 
976
Michał Mosdorf, Wojciech Zabłotny
Implementation of elliptic curve cryptography for 8-bit and 32-bit embedded systems – time efficiency and power consumption analysis
Implementacja algorytmów kryptograficznych opartych na krzywych eliptycznych dla 8-bitowych i 32-bitowych systemów wbudowanych – analiza
 
 


980
Imed El Fray, Tomasz Hyla, Witold Maćków, Jerzy Pejaś
Authentication and authorization in multilevel security systems for public administration
Uwierzytelnianie i autoryzacja w wielopoziomowych systemach bezpieczeństwa dla administracji publicznej
 
 

983
Krzysztof Kajstura, Dariusz Kania, Igor Kurytnik
Algorytm kodowania stanów wewnętrznych automatu skończonego minimalizujący pobór mocy
Finite state machine state assignment algorithm for low power dissipation
 
 
987
Dominik Rzepka, Łukasz Krzak, Cezary Worek
Automatyzacja pomiarów pakietowej stopy błędów w cyfrowym torze radiowym
Automation of packet error rate measurements in digital radio link
 
 
990
Marian Pasko
Stanisław Fryze (1885 - 1964). Pionier elektrotechniki nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń polskiej młodzieży akademickiej
 
 
847
Krzysztof Kluszczyński
Mechatronics Introductory Course Book
 
 
993

 

PAK 8 2010 spis tresci do pobrania.pdf

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2018 17:32:39