licznik - dziś 62 | miesięcznie: 20832 | ogólnie: 3836878
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Miesięcznik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer miesięcznika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 05 2010
 
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Tadeusz Kaczorek
Electrical circuits with state-feedbacks and desired dynamical properties
Obwody elektryczne ze sprzężeniami zwrotnymi od wektora stanu o pożądanych właściwościach dynamicznych
 
 

371
Jerzy Klamka
Sterowalność liniowych układów dynamicznych z opóźnieniem
Controllability of linear dynamical systems with delay

 

377
Wojciech Mitkowski
Chaos w wybranych układach liniowych
Chaos in selected linear systems

 

381
Stanisław Bańka, Paweł Dworak, Michał Brasel
O sterowaniu nieliniowymi obiektami dynamicznymi MIMO w przełączalnej strukturze liniowych regulatorów modalnych
On control of nonlinear dynamic MIMO plants using a switchable structure of linear modal controllers

 385
Rafał Kociszewski
Zastosowanie LMI do syntezy obserwatorów liniowych ciągłych układów niecałkowitego rzędu
LMI approach to observer synthesis for linear continuous-time fractional order systems

 

392
Wojciech Trzasko
Względna obserwowalność dodatnich układów ciągło-dyskretnych
Relative observability of positive continuous-discrete time systems

 

396
Andrzej Ruszewski
Synteza regulatora ułamkowego rzędu dla określonej klasy obiektów z opóźnieniem
Design of a fractional order controller for a class of time-delay plants

 

400
Łukasz Sajewski
Realizacje dodatnie dyskretnych liniowych układów niecałkowitego rzędu w oparciu o odpowiedź impulsową
Positive realisation of linear discrete-time fractional-order systems based on impulse response
 
 

404
Tomasz Nartowicz
Synteza regulatora ułamkowego rzędu zapewniającego zadany zapas stabilności dla określonej klasy obiektów inercyjnych z opóźnieniem
Design of a fractional order controller satysfying gain and phase margin for a class of inertial plants with delay
 
 


409
Tadeusz Kaczorek, Robert Cimochowski
Stabilność asymptotyczna według składowych i stabilność wykładnicza dodatnich dyskretnych układów liniowych niecałkowitego rzędu
Componentwise asymptotic stability and exponential stability of the positive fractional discrete-time linear systems
 
 


414
Piotr Ostalczyk
A graphical interpretation of a fractional-order backward-difference/Sum
Interpretacja graficzna różnico-sumy wstecznej niecałkowitego rzędu
 
 
418
Piotr Filipek
Kompensacja drgań belki kompozytowej przy wykorzystaniu aktywnych przetworników piezoelektrycznych sterowanych nieliniowym regulatorem
Compensation of mechanical vibrations of composite beam by using piezoelectric actuators with nonlinear controller
 
 


423
Waldemar Wójcik, Piotr Kisała
Analiza niepewności wyznaczenia rozkładu wydłużenia siatki Bragga na podstawie jej charakterystyk spektralnych
The uncertainty analysis of the strain distribution recovery of the fiber Bragg grating on the basis of its spectra
 
 


427
Jan Wójcik, Michał Matusewicz, Paweł Mergo, Aleksander Walewski
Wytrzymałość mechaniczna światłowodów fotonicznych
Mechanic reliability of photonic crystal fibres
 
 
430
Krzysztof Kolano
Zastosowanie enkoderów inkrementalnych w systemach odwzorowania położenia kabiny dźwigu osobowego w szybie
Incremental encoder for the passenger lift positioning system
 
 

433
Bartłomiej Cichy, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban
Miniaturowy krzemowo-szklany mikrocytometr zintegrowany z miniaturowym źródłem światła
Miniature silicon-glass microcytometer integrated with miniature light source
 
 
437
Joanna Lenik
Konstrukcja i właściwości czujników potencjometrycznych do oznaczania ketoprofenu
Construction and properties of potentiometric sensors for ketoprofen determination
 
 
440
Jacek Kusznier, Wojciech Mińko
Reflektometryczny pomiar temperatury
Reflectometric measurement of temperature
 
 
 443
Katarzyna Zasada, Marek Krawczuk
Uzyskiwanie energii za pomocą materiałów piezoelektrycznych
Power harvesting with piezoelectric materials
 
 
 445
Marcin Lorenc
Zastosowanie modelowania numerycznego do prognozowania rozkładu temperatur w obiektach sakralnych ogrzewanych ciepłym powietrzem
Application of numerical modelling for temperature layout prognosis in churches heated with warm air
 
 
 

450
Marek Ogiela, Tomasz Hachaj
Komputerowe wspomaganie detekcji zmian chorobowych w badaniach perfuzji mózgowej
Computer – aided detection of brain perfusion lesions
 
 
 453
Zygmunt Warsza
Nowy opis miar dokładności mostków sensorowych o dużych zmianach rezystancji
New description of the accuracy measures of sensor bridges of broadly variable resistances
 
 
 457
Mariusz Górniak
Wyznaczanie składowych mocy z wykorzystaniem funkcji korelacji
Determination of power components with the use of correlation functions
 
 
 464
Paweł Sutowski
Metoda oceny zgodności zmian zachodzących między sygnałami wyjściowymi w analizie wyników badań eksperymentalnych
A method for assessing compatibility changes between output signals in analysis of investigation results
 
 
 

471
Mirosław Gajer
Analiza wpływu uczenia stałego na tempo przebiegu procesów ewolucyjnych
Analysis of the impact of constant learning on the evolution rate
 
 
 475
Adam Głowacz, Witold Głowacz
Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem LPCC i GSDM
Diagnostics of a synchronous motor based on sound recognition with application of LPCC and GSDM
 
 
 

479
Tomasz Barszcz , Jacek Urbanek
Dynamiczny pomiar mocy mechanicznej maszyn wirnikowych
Dynamic measurement of mechanical power of rotating machinery
 
 
 483
Iwona Michalska-Pożoga, Tomasz Rydzkowski
Metody pomiaru i oceny autotermiczności wytłaczarki ślimakowo-tarczowej
Methods for measurement and evaluation of screw-disk extruder autothermity
 
 
 487
Krzysztof Nadolny, Wojciech Kapłonek
Ocena stanu czynnej powierzchni ściernicy z wykorzystaniem skaterometrii laserowej oraz technik przetwarzania i analizy obrazu
Grinding wheel active surface inspection with use of laser scatterometry as well as image processing and analysis techniques
 
 
 

491
Dariusz Lipińki, Wojciech Kacalak
Zastosowanie rozmytych ocen jakości obróbki do wielokryterialnej optymalizacji parametrów procesu zautomatyzowanego szlifowania
Application of process quality fuzzy assessments to multicriteria optimisation of automated grinding parameters
 
 
 

495
Krzysztof Nadolny
Oszacowanie dokładności kształtowania nakroju stożkowego na czynnej powierzchni ściernic o strefowo zróżnicowanej budowie
Estimation of precision of shaping the conic chamfer on active surface of zonal diversified grinding wheels
 
 
 

499
Krzysztof Dutkowski
Pomiary oporów przepływu jednofazowego w minikanałach
Measurements of single phase pressure drop in minichannels
 
 
 503
Krzysztof Dutkowski
Pomiary oporów przepływu dwufazowego w minikanałach
Measurements of two phase pressure drop in minichannels
 
 
 507
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Monika Ignatowicz
Pomiary biometryczne w prognozowaniu plonu wierzby energetycznej
Biometric measurements for prognosis of energetic willow yield
 
 
 512

 

PAK 5 2010 spis tresci do pobrania.pdf

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Konferencje PAK
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2018 17:32:39