licznik - dziś 1593 | miesięcznie: 21810 | ogólnie: 4622492
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

PAK 12 2014
 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE – SCIENTIFIC PAPERS

Mateusz KASPROWIAK, Marcin JASIEWICZ, Bartosz POWAŁKA, Arkadiusz PARUS
Badania doświadczalne czujnika MEMS przy wykorzystaniu wibrometru laserowego
Experimental testing of MEMS pressure sensor using laser vibrometer
 
 
1084
Bartłomiej GREŃ, Paweł KĘPSKI
State of art in vibration monitoring systems dedicated to underground mining machinery
Przegląd dostępnych rozwiązań systemów monitoringu drgań maszyn pracujących w podziemiach kopalń
 
 
1087
Przemysław KURAS, Łukasz ORTYL, Mariusz KĘDZIERSKI, Paweł PODSTOLAK
Vibration measurements of steel chimneys equipped with mass dampers, using interferometric radar, robotic total station and accelerometer
Pomiary drgań kominów stalowych wyposażonych w tłumiki masowe, przy użyciu radaru interferometrycznego, tachymetru zrobotyzowanego i przyspieszeniomierza
 
 
1090
Tomasz OWERKO
Application of ground-based radar interferometry technique to bridge load testing
Zastosowanie naziemnej interferometrii radarowej do wykonywania badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem
 
 
1096
Cezary BARTMAŃSKI, Wojciech BOCHENEK, Magdalena DUDZIŃSKA, Janusz KOMPAŁA, Juliusz MARTYKA, Magdalena MITERSKA, Zbigniew MOTYKA, Henryk PASSIA, Adam RAMOWSKI, Agata SATERNUS, Andrzej STANIEK
Analiza drgań drogowych barier akustycznych z wykorzystaniem oprogramowania Test.Lab firmy LMS
Analysis of acoustic road barriers vibrations with the use of LMS Test.Lab software
 
 
1100
Adam ADAMKOWSKI, Zbigniew KRZEMIANOWSKI
Modyfikacje procedur obliczeniowych w metodach uderzenia hydraulicznego i młynków hydrometrycznych wykorzystywanych do pomiaru natężenia przepływu w elektrowniach wodnych
Modifications of the flow rate calculation procedures in the application of the pressure-time method and the current meters method in hydropower plants
 
 
1104
Waldemar MORZUCH
Zastosowanie interferometrii holograficznej do oceny sztywności elementów belkowych
Using the holographic interferometry for estimation of the rigidity of beam elements

 
1109
Krzysztof A. SOBIECH, Katarzyna GRUSZKA, Agnieszka CHWAŁCZYŃSKA, Grzegorz JĘDRZEJEWSKI
Zastosowanie termowizji w ocenie zmian temperatury powierzchniowej ciała po kąpieli morsów (regular winter swimmer)
Application of thermovision to body surface temperature analysis at regular winter swimmers
 
 
1112
Jan MALINOWSKI
Platońskie piękno wyniku pomiaru
Platonic beauty of the measurement result
 
 
1116
Zygmunt Lech WARSZA, Marian Jerzy KORCZYŃSKI
Statystyki skośności i kurtozy małych próbek pomiarowych z populacji o rozkładzie normalnym i kilku innych
Statistics of skewness and kurtosis of small measurement samples from populations of normal and few other distributions
 
 
1119
Paweł PAWLIK, Bartosz PRZYSUCHA
Wpływ liczby punktów pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych
The Effect of Number of Measurement Points On The Uncertainty of The Determination of Sound Insulation of Building Partitions
 
 
1124
Jacek ZAJĄC
Badania skuteczności rękawic antywibracyjnych z uwzględnieniem niepewności pomiarów w warunkach laboratoryjnych i terenowych
Testing the effectiveness of anti-vibration gloves in the laboratory and in the field
 
 
1127
Roman WIENCH, Wojciech HUNEK
Układ kontrolno-pomiarowy do zbierania danych procesowych oczyszczalni ścieków opartej na technologii SBR
A control and data acquisition system for SBR sewage treatment plant
 
 
1132
Joanna BOBKOWSKA
Wady i zalety metody prognozowania zachowania złożonych procesów opartej na metodzie GMDH z funkcjami wrażliwości
The advantages and limitations of the complex processes behavior prediction method with sensitivity functions based on GMDH

 
1136
Grzegorz SMOŁALSKI
Estymacja wartości parametrów sygnału na podstawie dostępnej wiedzy
Signal’s parameters estimation based on the available knowledge

 
1140
Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Janusz GUZIK, Adam PILŚNIAK
Przetwornik jednoczesnych zmian parametrów dwójników RC o wyjściu częstotliwościowym
Two-input port converter of simultaneous parameter changes with frequency output
 
 
1144
Anna PIASKOWY, Artur SKÓRKOWSKI
Układ mostkowy do badania właściwości magnetycznych rdzeni stosowanych w transformatorach pomiarowych
Bridge circuit for magnetic properties testing of cores used in measuring transformers
 
 
1147
Damian BISEWSKI, Janusz ZARĘBSKI
System do automatycznego pomiaru parametrów termicznych półprzewodnikowych przyrządów mocy
An automatic measurement system of thermal parameters of semiconductor power devices
 
 
1150
Przemysław KĘDZIERSKI, Henryk PASSIA
Badania właściwości elektrostatycznych tkaniny polipropylenowej wykonanej w technice przeplotu z nitką metalową
Studies the electrostatic properties of polypropylene fabric made in the technique of interlacing metal thread
 
 
1154
Michał KURPIŃSKI
Identyfikacja wad technologicznych połączeń klejonych z zastosowaniem termografii aktywnej dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego
Identification of technological defects of bonded joints for the automotive industry needs using active thermography
 
 
1158
Krzysztof SUCHOCKI
Wpływ kształtu elektrody woltamperometrycznej na jej właściwości metrologiczne w dziedzinie czasu
The influence of the shape of voltammetric electrode on its metrological properties in the time domain
 
 
1163
Ewa LISIECKA, Henryk PASSIA, Daniel KAROLCZYK
Koncepcja optoelektronicznego systemu do pomiaru temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla
Conception of the optoelectronic temperature measurement system for underground coal gasification process
 
 
1166
Grzegorz ŚMIGIELSKI, Damian LEWANDOWSKI, Dariusz CHABERSKI, Sławomir GRZELAK, Roman DYGDAŁA
Rejestrator kropel aerozolu wodnego wytwarzanego metodą wybuchową
The trap-box for collecting droplets of explosive formation water aerosol
 
 
1170
Grzegorz BUDZIK, Tomasz DZIUBEK, Olimpia MARKOWSKA, Paweł TUREK
Wpływ zmiany grubości warstwy na dokładność odwzorowania geometrii żuchwy wykonanej metodą FDM
Effect of layer thickness changes on the accuracy of manufacturing mandible made by FDM method
 
 
1174
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Ewolucja i rozwój biosensorów – problemy i perspektywy
The evolution and development of biosensors - problems and perspectives
 
 
1178
Ewelina PIEKAR, Aleksander SOBOTNICKI
Symulator parametrów rezystancyjnych tkanek do badań bioimpedancyjnych
The simulator of resistive parameters of the tissues for bioimpedance research
 
 
1181
Piotr WIŚNIEWSKI, Marek R. OGIELA
Wybrane zagadnienia implementacyjne zaawansowanych algorytmów kryptografii wizualnej
Selected aspects of implementation of advanced visual cryptography algorithms
 
 
1185
Marek R. OGIELA, Katarzyna KOPTYRA
Porównanie wybranych algorytmów steganografii cyfrowej
Comparison of selected methods of digital steganography
 
 
1189
Paweł NAWRAT, Stanisław WALUŚ
Modelowanie osiowosymetrycznych rozkładów prędkości dla przewodów zamkniętych o kołowym przekroju poprzecznym
Modeling of ax symmetrical velocity distributions for closed conduits with circular cross section
 
 
1196
Bogusław KASPERCZYK, Artur SKÓRKOWSKI
Ocena odporności na nielegalny pobór energii indukcyjnych i elektronicznych liczników energii elektrycznej
Evaluation of resistance to illegal energy consumption of induction and electronic meters
 
 
1201
Romuald MAŚNICKI, Damian HALLMANN
Zastosowanie FPGA w akwizycji danych z systemu elektroenergetycznego
The FPGA application in data acquisition from electrical power system
 
 
1205
Waldemar MORZUCH
Krytyczna wartość szczeliny magnetycznej silnika asynchronicznego
Critical value of magnetic gap of asynchronous motor
 
 
1208
Piotr MRÓZ, Sebastian BROL
Układ pomiarowy poślizgu względnego między kołem napędzanym a rolką na hamowni podwoziowej
Measurement system of relative slip between driven wheel and roller of chassis dynamometer
 
 
1211
Adam ŻUCHOWSKI
Wyznaczanie parametrów rozszerzonego modelu Strejca w warunkach silnych zakłóceń, przy wykorzystaniu specjalnych charakterystyk
Determination of parameters of an extended Strejc model under strong disturbances using special characteristics
 
 
1215
Adam ŻUCHOWSKI, Janusz PAPLIŃSKI
Prosta metoda identyfikacji pewnej klasy nieliniowych obiektów o dynamice pierwszego i drugiego rzędu
A simple method of identifying of some class of nonlinear dynamic objects of the first and the second order
 
 
1218
Adam ŻUCHOWSKI
Eksperymentalne wyznaczanie parametrów modelu Strejca z uwzględnieniem korekcji
Experimental calculation of parameters for Strejc model including correction
 
 
1221
Piotr SZULEWSKI, Katarzyna KOGUTIUK
Nadzorowanie pracy programowalnego przekaźnika Logo za pomocą sieci Internet
The programmable logic module LOGO controlled by Internet
 
 
1224
Krystian FRANIA
Laboratoryjny system wentylacji z regulatorem rozmytym zrealizowanym w środowisku LabVIEW
The laboratory ventilation system with a fuzzy logic controller implemented in LabVIEW
 
 
1228
Sebastian CHAMERA, Marcin ŁYCZKO
Wyznaczanie podstawowych parametrów wymiany ciepła w stanach przejściowych pracy ogrzewacza wody
Determination of the basic parameters heat transfer coefficient in transient conditions of water heater
 
 
1232
Grzegorz FICHT, Robert PIOTROWSKI
Robot typu Micromouse – wykonanie, sterowanie i optymalizacja
Micromouse robot – construction, control and optimization
1235
   
 
INFORMACJE - INFORMATION
 
 
Ważna informacja dla Autorów, Czytelników i Recenzentów 1083
Nowa inicjatywa PAK 1108
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 1111
Procedura recenzowania artykułu w miesięczniku PAK 1115
Wydawnictwo PAK 1123
Newsletter PAK 1131
Profesor Tadeusz Kaczorek doktorem honoris causa UTH w Radomiu 1153
Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 1169
Wersja elektroniczna miesięcznika PAK 1180
Wortal branżowy www.energoelektronika.pl 1195
Informacje dla Autorów 1220
Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 1223
Podziękowanie dla Recenzentów 1246
Z żałobnej karty Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz - wspomnienie pośmiertne 1248
Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 1250
Polityka Wydawnictwa PAK w zakresie praw autorskich 1250
Bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w PAK 1250
okładka II - Dr Włodzimierz Lewandowski laureatem prestiżowej nagrody Precise Time and Time Interval  
okładka III - X Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii  
okładka IV - X Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii w obiektywie  
   
ARTYKUŁY DYDAKTYCZNE - DIDACTIC PAPERS  
   
Tomasz BAKOŃ
Metrology Course for Management and Production Engineering Field of Study
1241
   
RECENZJE - REVIEWS  
   
Zygmunt WARSZA
Elektroniczne symulatory rezystancji i konduktancji w układach pomiarowych

 
1244
Zygmunt WARSZA
Modelowanie dynamiki mobilnych robotów kołowych
1245
   
KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - CONFERENCES  1250
   
REKLAMY - ADVERTISEMENTS    
   
okładka I - Laboratorium transferu AC-DC w Politechnice Śląskiej w Gliwicach  

 

PAK 12 2014 spis tresci.pdf

 

 

 

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11